Vedtægter for Samrådet
St. Restrup og omegn

St. Restrup, 01-10-2006

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Samrådets navn er “Samråd for St. Restrup og omegn”.

Samrådets formål er:

 

  • at gøre landdistriktet St. Restrup til et attraktivt område at bo i.
  • at tage initiativ til at foreslå og organisere tiltag, der fremmer samrådets formål og
  • i øvrigt bidrage til at ideer fra grupper og enkeltpersoner, løbende bliver afprøvet
  • at være lokalområdets talerør over for offentlige myndigheder i sager af fælles interesse for lokalområdet

Samrådets økonomi omfatter indtægter fra foreninger, frivillige bidrag og tilskud fra offentlige myndigheder. Samrådets økonomi styres af kassereren for Landsbyforeningen St. Restrup, som et selvstændigt regnskab under Landsbyforeningens regnskab. Revisor for Landsbyforeningen er samtidig revisor for Samrådet.

Samrådets bestyrelse består af Landsbyforeningens bestyrelse + en repræsentant fra hver af de øvrige tilknyttede foreninger: p.t. Medborgerhuset St. Restrup Friskole og St. Restrup Jagtforening.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

§ 5

Årsmøde finder sted inden udgangen af april og varsles på Landsbyforeningens hjemmeside www.st-restrup.dk med mindst 3 ugers varsel.

§ 6

Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

  • Beretning om årets forløb
  • Gennemgang af årets regnskab
  • Indkomne forslag (skal være indsendt til bestyrelsen senest en uge før årsmødet, hvorefter de offentliggøres på samrådets hjemmeside st-restrup.dk)
  • Orientering om planlagte aktiviteter i det kommende år

§ 7

Vedtægtsændringer sker ved bestyrelsesbeslutning med enighed blandt de tilknyttede foreninger eller ved almindelig flertal blandt de fremmødte ved årsmødet.

§ 8

Ophævelse af samrådet kan finde sted når der er enighed blandt de deltagende foreninger.