Indeks | Sitemap | Print
Nyheder
 

Du er her: Forsiden Friskolen Bestyrelse Dokumenter

Dokumenter

Generalforsamling

Torsdag, den 28 april 2016 kl. 19.00

 

 

 

Dagsorden for Forsamlingshuset St. Restrup Friskole:

 

 1. 1.        Valg af dirigent. Gert Thomsen valgt. Kunne erklærer generalforsamlingen rettig varslet. Ingen indvendinger.
 2. 2.        Formandens omfattende beretning, som en fælles beretning for Forsamlingshuset og Landsbyforeningen blev godkendt med applaus. Beretningen i sin helhed findes på hjemmesiden www.st-restrup.dk  
 3. 3.        Kassererens beretning blev godkendt og rost for sin klarhed og overskuelighed. Regnskabet vise indtægter på kr. 212.652 kr. og udgifter på kr.170.437 og dermed et positivt resultat på kr. 42.214. Det bemærkes, at et modtaget tilskud til nye vinduer fra Aalborg Kommune er medregnet i regnskabet for 2015, men først brugt i 2016.
 4. 4.        Valg af bestyrelsesmedlemmer. Margit Kvolsbæk, Carl Carstens og Gunnar Jensen  genopstillede til bestyrelsen og blev valgt. Mia Bleshøj ønskede på grund af arbejde at udtræde af bestyrelsen. Camilla rise blev valgt for et år i stedet for Mia.
 5. 5.        Valg af 2 suppleanter. Det blev før valget oplyst, at bestyrelsen fremover gerne ser, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne og på den måde indgår aktivt i bestyrelsens arbejde. På den baggrund. blev Lotte Birk og Kurt Kristiansen valgt som suppleanter
 6. 6.        Valg af 2 revisorer Erik Worm og Jens Rise blev valgt.
 7. 7.        Eventuelt.

Dagsorden for Landsbyforeningen:

 

 1. Valg af dirigent, Gert fortsatte som dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning. Arnes formandsberetning var afholdt under Forsamlingshusets generalforsamling..
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Regnskabet godkendt. Det Afspejler, at kontingent indgår til Landsbyforeningen, men at størstedelen overføres til Forsamlingshusets drift i overensstemmelse med vedtægterne
 4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Samme kontingent på 250 kr. pr husstand fastholdes i det kommende år.
 5. Valg til bestyrelsen. Valgt til bestyrelsen: Car Carstens, Margit Kvolsbæk, Marta Albrechtsen
 6. Valg af suppleanter. På valg er Lotte Birk og Kurt Christiansen
 7. Valg af 2 revisorer. Erik Worm og Jens Rise blev valgt
 8. Valg af revisorsuppleant. Jens Ole Dalum Nielsen valgt
 9. Eventuelt. Det blev nævnt, at stierne bør gennem gås og det skal sikres, at afmærkninger mv er i orden. I det fremtidige arbejde med visioner for de næste 10 år, skal der også holdes kritisk fokus på igangværende aktiviteter, og  tages stilling til deres funktioner fremover.

 

Landsbyforeningen og Forsamlingshuset, St. Restrup Friskole, har tilsammen, som opgave at skabe de bedst tænkelige muligheder for udviklingen af vores landsbysamfund St. Restrup til glæde for alle.

Støt dette arbejde og betal medsendte girokort til Landsbyforeningen.

 

 

 

Bestyrelsen for Friskolen og Landsbyforeningen

Generalforsamling Landsbyforening og Friskolen, den 28. april 2016

Formandens beretning

Velkommen til jer alle, dejligt at se det store fremmøde. 2015 har igen været et år med mange aktiviteter, samt renovering af huset, nu kan vi vist også tage en pause med det.

Først lidt om aktiviteterne siden sidst, nogle er faste traditioner men vi havde også nogle nye ting.

Arrangementer  2015

Nytårstaffel:

Søndag 4. januar Rekord deltagerantal. Der mødte mellem 85-90 op til denne hyggelige tradition, med et stort morgenbord, sange og gåtur til troldkirken.

St. Restrup Fest:

Lørdag den 28. marts – 39 deltagere, til festligt aften med gæt og grimasser, som gav masser af grin, musik, dans og kølige fadøl.

Affaldsindsamling:

Søndag den 19/4 havde Mia som bor nede ved lågen taget initiativ til dette, der var mødt 12 op og der blev samlet 6-8 sække affald ind. Efterfølgende var der Mia´s hjemmebag til de fremmødte. Desværre blev det ikke til noget i år, da hele bestyrelsen er forhindret.

Karsten Kortbuks:

Karsten ”KORTBUKS” arrangement 28.maj 2015.

Hyggelig aften hvor ca 35 personer deltog.

Karsten holdt et oplæg i forsamlingshuset hvorefter vi kørte ud til skoven,

hvor skovruten starter. Her gik vi en tur ud til golfbanen alt imens Karsten

fortalte om den natur vi passerede.

Efter en hyggelig og lidt regnvåd tur i skoven tog vi tilbage til

forsamlingshuset hvor Carl grillede pølser og brød til alle, og vi hyggede

os et par timer i køkkenet i kælderen.

Alt i alt en super hyggelig aften.

Markedet 2015 var 9. marked i rækken.

Igen var det en alletiders dag med rigtig mange besøgende, og ikke mindst mange

spændende udstillere.

Med 24 udstillere, to telte i gården og masser af aktivitet i salen var der dømt hygge i

St. Restrup.

Vi tænker at op mod 500 mennesker lagde deres vej forbi, fik en oplevelse og måske

endda gjort et rigtig godt køb.

Flere Restruppere var hjælpere både i cafe og pølsebod, samt ikke mindst ved

opstilling og nedtagning af teltene. Og uden dem var det ikke muligt at lave et så stort

arrangement. Tak for det.

At kommende marked er 10. i rækken, er en kendsgerning og betyder at 2016 er

jubilæumsår.

Vi er allerede godt i gang i markedsgruppen, dog med nedsat kraft da Jessie har

forladt os. Tak for indsatsen Jessie.

Fredagscafe 20 november, som var arrangeret af Rie og Carl, hvor den nye gasgrill var i brug, også et fint arrangement, som helt sikkert kunne gentages.

Fællesspisninger 2015 :

5/2 + 12/3 + 12/5 + 4/10 + 26/11 = 5 i alt.

Det var alle velbesøgte aftener, og noget som vi gerne vil have startet op igen. Vi vil forsøge at lave nogle faste madhold, gerne 5-6, vi har allerede 4 hold, så hvis nogle af jer gerne vil være med på et af holdene, så sig endelig til.

 

Arbejder i 2015

Nye vinduer på friskolen mod vest blev sat monteret i februar 2015, et rigtig flot resultat, og super godt at Margit bød ind med om ikke vi skulle skifte til hvide vinduer. Det har givet et flot resultat, og nu er huset jo helt færdigt.  Fra bestyrelsen – ja hele St. Restrup skal der lyde en STOR ros til de frivillige håndværkere.

Ellers er der blevet indkøbt en gasgrill, vi har undersøgt muligheden om at skifte gasfyret med et luft til vand anlæg, det blev dog for dyrt. Vi har fået lavet ændringer på installationerne, for at der også er varme i lejligheden på 1. sal.

Generelt har det været meget arbejde for bestyrelsen, og derfor skal opfordringen herfra lyde, at vi gerne skal være flere udenfor bestyrelsen, som aktivt tager del i de forskellige arrangementer,  f.eks. en fast gruppe som stod for at arrangere foredrag, eller fællesspisningerne, vi har alle en fælles interesse i at bestyrelsen ikke kører surt i det, så det håber jeg at i vil bakke op om.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og så vil jeg gerne sige stor tak til Per og Mia som har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 2 fl vin.

I forlængelse af beretningen vil jeg gerne give ordet til Gunnar, som vil informere om visionerne for de næste 10 år.

 
 
Krogh Nielsen ApS   Kvist & Kristensen   ledig_annonceplads.gif   Ledig annonceplads   WebHouse ApS